กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ มีเสนอกองทุนใหม่ น่าลงทุนหลายกองทุน เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ที่มีระดับความเสี่ยงกองทุนปานกลาง ชื่อว่า กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1Y15 หรือ SCBASF1Y15 กองทุนนี้มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนแบบเต็มจำนวน และให้ผลตอบแทนคาดการณ์ ประมาณ 2.80% ต่อปี อายุโครงการ ประมาณ 1 ปี (โดยไม่ต่ำกว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน) ลงทุนขั้นต่ำ 1,000,000 บาท

กองทุนนี้มีนโยบายการลงทุน ลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทางการเงินและ/หรือเงินฝากของภาครัฐ และภาคเอกชนที่เสนอขายในต่างประเทศ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยตราสารดังกล่าวมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond)ได้ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)